• สหไทย เทอร์มินอล

    เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ พ.ศ. 2550

เกี่ยวกับเรา

สหไทย เทอร์มินอล เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

สหไทย เทอร์มินอล เป็นบริษัทเอกชน เริ่มเปิดดำเนินกิจการครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2550 โดยบริษัทฯ มีพื้นที่ในการปฏิบัติการทั้งหมด 315,200 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ สำนักงานศุลกากรภายในพื้นที่ท่าเรือ และมีเครื่องมือประจำท่าเรือสำหรับยกขนสินค้าอย่างครบวงจร พร้อมบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ สหไทย เทอร์มินอล ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร คุณสามารถวางใจได้ว่า เรามีโซลูชั่นที่ครอบคลุมและมีบริการเสริมพร้อมตอบสนองทุกความต้องการ ทุกบริการของเราได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานระดับโลก ขณะเดียวกัน เราสามารถให้บริการได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งผู้ปฏิบัติการท่าเทียบเรืออิสระเท่านั้นที่สามารถเสนอบริการเหล่านี้ได้

ความสำเร็จของเรา

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 สหไทย เทอร์มินอล ได้ลงทุนและวางรากฐานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยมีความสำเร็จในการดำเนินงานเด่นๆ ดังนี้

2551

shcpก่อตั้งท่าเทียบเรือแม่น้ำสหไทย

2556

sahathaitเปลี่ยนชื่อเป็น ‘สหไทย เทอร์มินอล’

2558

bbtขยายท่าเทียบเรือใหม่ ร่วมกับ MOL ให้บริการภายใต้ชื่อ ‘Bangkok Barge Terminal’ หรือ BBT

2559-2560

bbsเปิดให้บริการขนส่งตู้สินค้าทางน้ำโดยใช้เรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง ด้วยบริการของ Bangkok Barge Service

2560

sahathait

– สร้าง Depot แห่งใหม่
– ลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์
– คลังสินค้าปลอดภาษี

2563

integratedเรามีเป้าหมายว่า ภายในปี 2563 เราจะเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นโลจิสติกส์แบบครบวงจร มีบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมถึง ท่าเรือ ท่าเทียบเรือ คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า บริการขนส่ง บริการตัวแทนผู้รับจัดการสินค้า และบริการอื่นๆ

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

Background
สหไทย เทอร์มินอล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง

ผลักดันให้เราเติบโตอย่างแข็งแกร่งทุกปี

นอกจาก สหไทย เทอร์มินอล จะมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมืออุปกรณ์ในท่าเรืออยู่เสมอแล้ว เรายังลงทุนในด้านบุคลากรด้วย นั่นเป็นเหตุผลให้เราสามารถเติบโตและขยายธุรกิจได้ต่อเนื่องทุกปี มีรากฐานที่แข็งแกร่ง และเติบโตได้อย่างมั่นคง

คณะผู้บริหาร

สหไทย เทอร์มินอลให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง เราให้ความสำคัญกับบุคลากรในทุกระดับและส่งเสริมให้ทุกฝ่ายสื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างราบรื่น โดยบุคลากรในระดับหัวหน้างานปฏิบัติงานจะร่วมงานกับบุคลากรที่ตนดูแลอย่างใกล้ชิด นับตั้งแต่การขายไปจนถึงการฝึกฝนทักษะ เราให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมภายในองค์กรเป็นอย่างมาก เพื่อให้มั่นใจว่า บุคลากรของเราทุกคนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าที่ทุกคนมีต่อองค์กร และเพื่อให้วางใจได้ว่า บุคลากรทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ การปฏิบัติงานและให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

Sorry, no results were found, search again?

หมายเหตุ
ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 แห่ง

โครงสร้างองค์กร

แผนภาพด้านล่างแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างองค์กรของเรา โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการของ สหไทย เทอร์มินอล ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการผู้บริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ประกอบด้วย

นายยุทธ วรฉัตรธาร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
นายวิจิตร รัตนศิริวิไล ตำแหน่ง กรรมการ
นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
นายสุชิน รัตนศิริวิไล ตำแหน่ง กรรมการ
นายอังกูร ศรีสุนทร ตำแหน่ง กรรมการ
นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ
นางเสาวคุณ ครุจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
นายบัญชัย ครุจิตร ตำแหน่ง กรรมการ

คุณวิทิต ลีนุตพงษ์
กรรมการอิสระ
คุณเสาวคุณ ครุจิตร
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ
ไม่มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการมาเกิน 9 ปี
ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

คณะอนุกรรมการ

สหไทย เทอร์มินอล ได้ประสานงานกับคณะกรรมการและปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่า แนวทางปฏิบัติงานของเราตรงตามหลักการปฏิบัติงานที่ดีและถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของเรา มีความรับผิดชอบและดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารภายในบริษัทเรา ซึ่งดูแลภาคส่วนด้านรายงานและข้อมูลทางการเงิน

สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

คุณยุทธ วรฉัตรธาร
คุณวิทิต ลีนุตพงษ์
คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายในเพื่อขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของเรา มีหน้าที่ผลักดันให้ สหไทย เทอร์มินอล ปฏิบัติงานให้ตรงตามนโยบายและทิศทางที่กำหนด โดยคณะผู้บริหารระดับสูงของเรามีสมาชิกดังนี้

คุณวิจิตร รัตนศิริวิไล
คุณไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์
คุณสุชิน รัตนศิริวิไล
คุณอังกูร ศรีสุนทร
คุณเสาวคุณ ครุจิตร
คุณบัญชัย ครุจิตร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สหไทย เทอร์มินอล ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีสมาชิกที่มีความรับผิดชอบและมีความสามารถ ตามกฎระเบียบที่กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของเราประกอบด้วย

คุณวิทิต ลีนุตพงษ์
คุณยุทธ วรฉัตรธาร
คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี
คุณวิจิตร รัตนศิริวิไล
คุณเสาวคุณ ครุจิตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัทฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อดูแลและบริหารความเสี่ยงในองค์กร เพื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

  1. คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  2. คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการบริหารความเสี่ยง
  3. คุณบัญชัย ครุจิตร กรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อบังคับบริษัท