ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ และ การกระจายหุ้น click here

การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามที่กฏหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นต้องการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะทำการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมคราวถัดไป